پاسخنامه درک عمومی هنر کنکور هنر اردیبهشت 1403

در ادامه به بررسی سوالات درک عمومی کنکور هنر اردیبهشت 1403 با توجه به منابع کنکور هنر می‌پردازیم:

 

دانلود دفترچه کنکور هنر اردیبهشت 1403

دانلود پاسخنامه کلیدی کنکور هنر اردیبهشت 1403 (سازمان سنجش)پاسخنامه کنکور هنر.pdf

 


سوال 1
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  59 و در کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی هنرستان، صفحۀ 91 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 2
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر جهان پازل، صفحۀ  102 و در کتاب تاریخ هنر جهان هنرستان، صفحۀ 98 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 3
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  84 و در کتاب تاریخ هنر ایران هنرستان، صفحۀ 82 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 4
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر جهان پازل، صفحۀ  229 و در کتاب تاریخ هنر جهان هنرستان، صفحۀ 136 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 5
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر جهان پازل، صفحۀ  121 و در کتاب تاریخ هنر جهان هنرستان، صفحۀ 113و114 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 6
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  161 و در کتاب دانش فنی تخصصی معماری داخلی هنرستان، صفحۀ 55 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 7
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  260 و در کتاب خوشنویسی هنرستان، صفحۀ 14 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 8
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ 72 و در کتاب عکاسی 1 هنرستان، صفحۀ 12 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 9
پاسخ این سوال در کلاس درک عمومی هنر (دوره 1) پازل، جلسه 31  و در کتاب دانش فنی پایه صنایع دستی هنرستان، صفحۀ 36 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 10
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ 312 و در کتاب سازشناسی ایرانی  هنرستان، صفحۀ 85 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 11
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ 73 و در کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی هنرستان، صفحۀ 155 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 12
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  34 و در کتاب تاریخ هنر ایران هنرستان، صفحۀ 33 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 13
پاسخ این سوال در کلاس درک عمومی پازل و در کتاب دانش فنی پایه فوتوگرافیک هنرستان، صفحه 65 قابل مشاهده است.

پاسخ صحیح: گزینه 2

***
سوال 14
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ 190و 191 و در کتاب دانش فنی تخصصی معماری داخلی هنرستان، صفحۀ 39 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 15
پاسخ این سوال در کتاب دانش فنی پایه فوتوگرافیک هنرستان، صفحۀ 6 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 16
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  126 و در کتاب عکاسی 1 هنرستان، صفحۀ 68 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 17
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  325 و در کتاب سازشناسی ایرانی  هنرستان، صفحۀ 183 و 185 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 18
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر جهان پازل، صفحه 65 و 91 قابل مشاهده است.

پاسخ صحیح: گزینه 2
***
سوال 19
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر جهان پازل، صفحۀ  200 و در کتاب آشنایی با مکاتب نقاشی هنرستان، صفحۀ 161 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 20
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  14 و در کتاب تاریخ هنر ایران هنرستان، صفحۀ 5 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 21
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  137 و در کتاب تاریخ هنر ایران هنرستان، صفحۀ 125 و 126 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 22
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر جهان پازل، صفحۀ 220 و 221 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 23
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  242 و در کتاب دانش فنی پایه انیمیشن هنرستان، صفحۀ 96 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 24
پاسخ این سوال در کتاب خلاقیت تصویری جلد 1 پازل، صفحۀ  337 و در کتاب حجم سازی 1 هنرستان، صفحۀ 29 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 25
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  192 و در کتاب دانش فنی پایه انیمیشن هنرستان، صفحۀ 53 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 26
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  285 و در کتاب مبانی نظری و ساختاری موسیقی ایرانی هنرستان، صفحۀ 9 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 27
پاسخ این سوال در کتاب خلاقیت تصویری جلد 2 پازل، صفحۀ  132 و در کتاب دانش فنی پایه فوتوگرافیک هنرستان، صفحۀ 62 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 28
پاسخ این سوال در کلاس مواد مصالح درک عمومی پازل، جلسه 12  دقیقه 50 و در کتاب دانش فنی پایه معماری داخلی هنرستان، صفحۀ 74 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 29
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  223 و در کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن هنرستان، صفحۀ 132 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 30
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  213 و در کتاب دانش فنی پایه معماری داخلی هنرستان، صفحۀ 51 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 31
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  95 و در کتاب تصویربرداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی هنرستان، صفحۀ 90 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 32
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر جهان پازل، صفحۀ  237 و در کتاب تاریخ هنر جهان هنرستان، صفحۀ 136 و آشنایی با مکاتب نقاشی هنرستان، صفحه 179 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 33
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  117 و در کتاب آشنایی با مکاتب نقاشی هنرستان، صفحۀ 43 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 34
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  113 و در کتاب تصویربرداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی هنرستان، صفحۀ 163 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 35
پاسخ این سوال در کلاس درک عمومی هنر پازل، صفحۀ جلسه 43 دقیقه 9 و در کتاب دانش فنی تخصصی طراحی دوخت هنرستان، صفحۀ 11 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 36
پاسخ این سوال در کتاب دانش فنی پایه صنایع دستی هنرستان، صفحۀ 98 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 37
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  200 و در کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن هنرستان، صفحۀ 26 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 38
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر جهان پازل، صفحۀ  117 و در کتاب دانش فنی تخصصی معماری داخلی هنرستان، صفحۀ 32 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 39
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  339 و در کتاب سازشناسی جهانی 2 هنرستان، صفحۀ 139 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 40
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر جهان پازل، صفحۀ  44 و در کتاب تاریخ هنر جهان هنرستان، صفحۀ 56 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 41
پاسخ این سوال در کتاب مجموعه سوالات درک تکمیلی پازل، صفحۀ 6 و در کتاب آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان هنرستان، صفحۀ 28 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 42
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  244 و در کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن هنرستان، صفحۀ 160 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 43
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  280 و در کتاب دانش فنی پایه معماری داخلی هنرستان، صفحۀ 53 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 44
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  7 و در کتاب آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان هنرستان، صفحۀ 81 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 45
پاسخ این سوال در کتاب سازشناسی جهانی 1 هنرستان، صفحۀ 85 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 46
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  198 و در کتاب دانش فنی تخصصی انیمیشن هنرستان، صفحۀ 21 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

***
سوال 47
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  84 و در کتاب تصویربرداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی هنرستان، صفحۀ 142 تا 146 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 4

***
سوال 48
پاسخ این سوال در کتاب درک عمومی تکمیلی پازل، صفحۀ  14 و در کتاب آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان هنرستان، صفحۀ 108 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 3

***
سوال 49
پاسخ این سوال در کتاب تاریخ هنر ایران پازل، صفحۀ  194 و در کتاب دانش فنی تخصصی معماری داخلی هنرستان، صفحۀ 88 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 2

***
سوال 50
پاسخ این سوال در کتاب دانش فنی تخصصی طراحی دوخت هنرستان، صفحۀ 37 قابل مشاهده است.
پاسخ صحیح: گزینۀ 1

 

پاسخنامه درک عمومی ریاضی - فیزیک کنکور هنر اردیبهشت 1403

پاسخنامه خلاقیت تصویری کنکور هنر اردیبهشت 1403
تحلیل سوالات کنکور هنر اردیبهشت 1403
 

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده
نیوشا گفت:
اون سواله که میگفت چین و ژاپن به کدام تمدن ها نزدیک‌ترن، یونان و روم نمیشد؟ بعد اصن تو کدوم کتاب بود؟ :(
    مدیریت گفت:
    پاسخنامه آپدیت شد :)
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش